fbpx
close-btn
Shkarko Swinto

Cookies

I nderuar vizitor i faqes tonë,

Jemi të lumtur që keni treguar interesim për Swinto dhe shërbimet financiare që ne ofrojmë. Mbrojtja e të dhënave përsonale është prioritet i lartë për ne. Përdorimi i faqeve të internetit të Swinto është i mundur, megjithatë, nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përdorë shërbime të veçanta përmes faqes sonë të internetit, përpunimi i të dhënave personale mund të jetë i domosdoshëm. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i domosdoshëm dhe nuk ka bazë ligjore për këtë përpunim, ne duhet të marrim pëlqimin nga subjekti i të dhënave.

I. “Cookies”

Faqet tona të Internetit të përmendura më lartë përdorin “cookies”. “Cookies” janë skedarë teksti që ruhen në një sistem kompjuterik nëpërmjet një shfletuesi të internetit.

Shumë faqe interneti dhe serverë përdorin cookies. Shumë cookies përmbajnë një të ashtuquajtur “ID cookies”. Një “ID cookie” është identifikues unik i cookies. Përbëhet nga një varg karakteresh përmes së cilës mund të caktohen faqet e Internetit dhe serverët në shfletuesin specifik të Internetit në të cilin është ruajtur cookie. Kjo i lejon faqet dhe serverët e vizituar të internetit të bëjnë dallimin mes shfletuesit individual të subjektit të të dhënave nga shfletues të tjerë të internetit që përmbajnë cookies të tjera. Një shfletues i veçantë i internetit mund të njihet dhe identifikohet duke përdorur cookie ID unike.

Përmes përdorimit të cookies, ne mund t’u ofrojë përdoruesve të kësaj faqeje të internetit shërbime më të lehta për përdoruesit e që nuk do të ishin të mundshme pa vendosjen e cookies. Me anë të një cookie, informacioni dhe ofertat në faqen tonë të internetit mund të optimizohen duke pasur në mendje përdoruesin. Cookies na lejojnë, siç u përmend më parë, të njohim përdoruesit e faqes tonë. Qëllimi i kësaj njohje është që t’ua lehtësojë përdoruesve shfrytëzimin e faqes tonë të internetit. Përdoruesi i faqes që përdor cookies, p.sh. nuk duhet të shënoj të dhënat për qasje sa herë që qaset në faqen e internetit, sepse kjo bëhet nga faqja e internetit, dhe cookie është ruajtur në sistemin e kompjuterit të përdoruesit.

Subjekti i të dhënave mundet në çdo kohë të parandalojë vendosjen e cookies nëpërmjet faqes sonë të internetit me anë të një aranzhimi korresponduese të shfletuesit të internetit dhe kështu mund të mohojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Për më tepër, cookies tashmë të vendosura mund të fshihen në çdo kohë nëpërmjet shfletuesit të internetit ose programeve të tjera softuerike. Kjo është e mundur në të gjithë shfletuesit e internetit. Nëse subjekti i të dhënave deaktivizon vendosjen e cookies në shfletuesin e Internetit, jo të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit mund të jenë plotësisht të përdorshme.

II. Mbledhja e të dhënave dhe informacionit të përgjithshëm

Faqja e internetit e Swinto mbledh një sërë të dhënash dhe informacioneve të përgjithshme kur një subjekt i të dhënave ose një sistem i automatizuar qaset në faqen tonë të internetit. Këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme ruhen në skedarët e regjistrit të serverit. Mund të mblidhen:

 • Llojet e shfletuesit dhe versionet e përdorura;
 • Sistemi operativ i përdorur nga sistemi i qasjes;
 • Faqja e internetit nga e cila një sistem qasës lidhet në faqen tonë të internetit (të ashtuquajturat referues);
 • Nënfaqet e internetit;
 • Data dhe koha e hyrjes në faqen e internetit;
 • Adresa e protokollit të internetit (IP adresa);
 • Ofruesi i shërbimit të internetit; dhe
 • Të gjitha të dhënat dhe informatat e tjera të ngjashme që mund të përdoren në rast të sulmeve ndaj sistemeve tona të teknologjisë së informacionit.

Kur përdorni këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme, ne nuk nxjerrim asnjë konkluzioni rreth subjektit të të dhënave. Përkundrazi, ky informacion është i nevojshëm për të:

 • Ofruar përmbajtjen e faqes sonë të internetit në mënyrë korrekte;
 • Të optimizojë përmbajtjen e faqes sonë të internetit, si dhe reklamat e saj;
 • Të sigurojë qëndrueshmërinë afatgjate të sistemeve të teknologjisë informative dhe të teknologjisë së internetit;
 • U japin autoriteteve të zbatimit të ligjit informacionin e nevojshëm në rast të një sulmi kibernetik. Prandaj, ne analizojmë statistikisht të dhënat dhe informacionet e mbledhura në mënyrë anonime, me qëllim rritjen e mbrojtjes së të dhënave dhe sigurisë së të dhënave të kompanisë sonë dhe për të siguruar një nivel optimal të mbrojtjes për të dhënat personale që ne përpunojmë. Të dhënat anonime të skedarëve të logut të serverëve ruhen veçmas nga të gjitha të dhënat personale të ofruara nga një subjekt i të dhënave.

III. Regjistrimi në faqen tonë të internetit

Subjekti i të dhënave ka mundësi të regjistrohet në faqen tone të internetit duke treguar të dhënat personale. Të dhënat personale të dhëna nga subjekti i të dhënave grumbullohen dhe ruhen ekskluzivisht për përdorim të brendshëm nga Swinto, dhe për qëllimet e veta. Ne mund të kërkojmë transferim tek një ose më shumë përpunues i cili gjithashtu përdor të dhëna personale për një qëllim të brendshëm që i atribuohet Swinto Sh.a.

Duke u regjistruar në faqen tone të internetit, ruhet IP adresa, e caktuar nga ofruesi i shërbimit të internetit (ISP), koha dhe data e regjistrimit nga subjekti i të dhënave. Ruajtja e këtyre të dhënave bëhet në sfond sepse kjo është mënyra e vetme për të parandaluar keqpërdorimin e shërbimeve tona dhe, nëse është e nevojshme, për të bërë të mundur hetimin e veprave të kryera. Ruajtja e këtyre të dhënave është e nevojshme për të siguruar Swinto Sh.a. Këto të dhëna nuk u transferohen palëve të treta përveç nëse ka detyrim ligjor për transferimin e të dhënave.

Regjistrimi i subjektit të të dhënave, duke treguar të dhënat personale në mënyrë vullnetare, synon që t`i mundësoj Swinto Sh.a që subjekteve të të dhënave t`u ofrojë përmbajtje të ose shërbime që mund t’u ofrohen vetëm përdoruesve të regjistruar. Personat e regjistruar janë të lirë të ndryshojnë të dhënat personale të përcaktuara gjatë regjistrimit në çdo kohë ose ti fshijnë ato tërësisht nga të dhënat e Swinto Sh.a.

Swinto Sh.a, në çdo kohë, pas kërkesës do t`i japë informacione secilit subjekt të të dhënave lidhur me atë se cilat të dhëna personale ruhen në lidhje me subjektin e të dhënave. Përveç kësaj, ne do të korrigjojmë ose fshijm të dhënat personale pas kërkesës nga subjekti i të dhënave, përderisa nuk ka obligm për ruajtjen e detyrueshme të të dhënave: (posta elektronike në vijim është në dispozicion të subjekteve të të dhënave në këtë aspekt info@swinto.com)

IV. Mundësia për kontaktim nëpërmjet faqes së internetit

Faqja jonë e internetit përmban informata që mundësojnë një kontakt të shpejtë elektronik me ne, si dhe komunikim të drejtpërdrejtë, i cili gjithashtu përfshin një postë elektronike (email adresë). Nëse një subjekt i të dhënave kontakton Swinto Sh.a me e-mail ose nëpërmjet një formë tjetër kontakti, të dhënat personale të transmetuara nga subjekti i të dhënave ruhen automatikisht. Të dhënat e tilla personale të transmetuara në baza vullnetare nga një subjekt i të dhënave në Swinto ruhen me qëllim të përpunimit ose kontaktimit të subjektit të të dhënave. Këto të dhëna personale nuk do të transferohen tek palët e treta.